8
เภสัชกรรม
View more
22
ส่งเสริมสุขภาพ
View more
28
อนามัยแม่และเด็ก
View more
3
สุขภาพจิต จิตเวช
View more
11
โรคติดต่อ
View more
5
แพทย์แผนไทย
View more
18
ผู้ป่วยนอก
View more
10
ทันตกรรม
View more
3
วางแผนครอบครัว
View more
20
ผู้ป่วยใน
View more
5
ส่งต่อผู้ป่วย
View more
8
โรคไม่ติดต่ออื่นๆ
View more
General Stats
78.42

ANC < 12 week

60.07

ANC = 5 time

49.80

คัดกรองเบาหวาน

50.27

คัดกรองความดัน

90.67

สมุนไพร 5 รายการ

99.83

เด็กสมวัย

0.00

ภาวะเด็กอ้วน

0.00

มารดาอายุ <20

0.00

มะเร็งปากมดลูก

28
โรคเรื้อรัง
View more
6
ตัวชี้วัดสาธารณสุข
View more
9
ทั่วไป
View more
9
Back Office
View more